kompleksowa diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych, w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych

   kompleksowa diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych

   diagnoza ADHD, ODD u dzieci, młodzieży i dorosłych

   diagnoza w kierunku zaburzeń osobowości

   diagnoza i terapią tików

   diagnoza i terapia mutyzmu

   diagnoza dysleksji dzieci od 7 r.ż. i młodzieży

   diagnoza i terapia zaburzeń depresyjnych, lękowych i innych

   pomoc psychologiczna dzieciom z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej

   trening umiejętności społecznych (TUS) od poziomu diady do pełnej grupy terapeutycznej

   psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży

   poradnictwo, psychoedukacja i wsparcie dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z trudnościami

   terapii indywidualna i grupowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

   grupy wsparcia dla młodzieży

   konsultacje w miejscu naturalnego funkcjonowania dziecka (przedszkole, szkoła, dom) oraz nadzór terapeutyczny nad prowadzoną w tych miejscach terapią

 

Nie zajmuje się terapią rodzinną oraz terapią indywidualną rodziców pacjentów, nie zajmuję się diagnostyką sądową i okołorozwodową dziecka i rodziny.

 

Na pierwszą wizytę zapraszam samych rodziców niezależnie od wieku dziecka. Proszę o zabranie ze sobą dokumentacji z dotychczas przeprowadzonych badań, orzeczenia i opinie o dziecku.